Vol137女神Angela喜欢白色丝袜女仆装诱惑26PAngela花漾

Vol137女神Angela喜欢白色丝袜女仆装诱惑26PAngela花漾

此人迎在结喉两旁,不在左手,四证也。胃虽为脉之根,而变见于气口,则气口乃为要会之地,故可统察十二经之证。

 若无热,干呕,吐涎沫而头痛者,厥阴经证也,宜吴茱萸汤;若疫证头胀痛如破者,胃家邪实,气不下降也,宜承气汤;若痰厥头痛者,时重时轻,宜半夏白术天麻汤。气滞膈塞,饮食不下,未必成膈也,服青陈枳朴宽中之剂而不已,则膈症成矣。

夫三者天下之大端也,地以海为肾,故水咸,人以肾为海,故溺咸。 伤脏多起于七情,伤腑多因于饮食。

行消肿者,(甘遂、芜花);润下软坚者,(昆布、海藻)。其悍气者,即胃气所生之卫气,循咽上走穴窍,循眼系出睛明穴,历攒竹、曲池、五处、承光、通天、络却等穴,入络于脑,复出颔下足少阳胆经之客主人,循本经之牙车,合于本经之经隧,并下本经之人迎。

 火在地中,藉温暖多所变化,倘居地上,任其焚烧,有何不灭。其支者,别跗上,入大指间出其端。

脾不主时,寄旺于四季,则守其本味而已矣。 病后补虚有二法,一补脾,一补胃。

Leave a Reply